آنالیز شکست و مهندسی مواد صنعتی

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

آنالیز شکست و انتخاب مواد

توانمندی های شرکت میراب صنعت راستین در زمینه آنالیز شکست و انتخاب مواد به شرح زیر می باشد:

  • بررسی دلایل تخریب زود هنگام قطعات و افزایش عمر آنها با کمک طراحی مجدد، تغییر جنس قطعه و یا تغییر نوع بارگذاری
  • افزایش مقاومت به سایش قطعات با کمک اعمال پوشش، تغییر جنس قطعه، طراحی مجدد و یا تغییر نوع بارگذاری
  • افزایش عمر قطعات در محیط خورنده با کمک استفاده از inhibitor، حفاظت کاتدی، تغییر در جنس قطعه یا محیط خورنده
  • افزایش عمر قطعاتی که در معرض محیط های خورنده گرم می باشند با کمک تغییر جنس قطعات و یا اعمال پوشش
  • کاهش ارتعاش قطعه با توجه به تغییر نوع بارگذاری و یا طراحی مجدد قطعه