آموزش انواع تست مقره های الکتریکی

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

آموزش انواع تست مقره های الکتریکی

وظایف مقره ها در شبكه ها را می توان به صورت زیر بیان نمود:
1. تحمل وزن هادی های خطوط انتقال و توزیع برای نگهداری سیم های هوایی روی پایه ها و دكل ها در بدترین شرایط (یعنی موقعی كه ضخامت یخ و برف تشكیل شده روی سیم ها در حداكثر مقدار باشد) را داشته باشد و اصولاً باید بتوانند بیشترین نیروهای مكانیكی وارد شده بر آن ها را تحمل كنند.
2. عایق بندی هادی ها و زمین و بین هادی ها با یكدیگر به عهده مقره است. یعنی مقره ها باید از استقامت الكتریكی كافی برخوردار باشند تا بتوانند بین فازهای شبكه و دكل ها كه متصل به زمین هستند عایق سازی كافی برای تحمل ولتاژ فازها را داشته باشند. استقامت الكتریكی آن ها باید در حدی باشد كه در بدترین شرایط (یعنی در حضور رطوبت، باران، آلودگی و بروز صاعقه با ولتاژ بالا) دچار شكست و نشت الكتریكی نشوند.

بنابراین مقره ها باید دارای خصوصیات زیر باشند :
1. استقامت الكتریكی بالا.
2. استقامت مكانیكی بالا.
3. عاری از ناخالصی و حفره های داخلی.
4. استقامت در برابر تغییرات درجه حرارت و عدم تغییر شكل در اثر تغییر دما (با توجه به ضریب انبساط حرارتی كه بایستی كم باشد).
5. ضریب اطمینان بالا.
6. ضریب تلفات عایقی كم.
7. در برابر نفوذ آب و آلودگی ها مقاوم باشد.

در این مجموعه از مقالات انواع مقره ها و آزمون های انجام شده به منظور بررسی آنها مورد بحث قرار می گیرد.

آزمون های بررسی مقره ها

پیرسازی مقره های الکتریکی

مقره، مواد سازنده و دلایل تخریب