معرفی دستگاه پیرسازی مقره

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

معرفی دستگاه پیرسازی مقره

پیرسازی شتابدار مقره
پیرسازی شتابدار مقره

تست پیرسازی معمول مثل تست مه نمکی، تست چرخ Tracking و غوطه وری چرخ چرخان و …. توضیح داده شد، که تعداد تنش های اعمالی یکجا را محدود می کند. استفاده از آن روش ها، تاثیرات عملکرد ترکیبی بر سیستم های عایق میدان های واقعی معرفی نشدند. تنش ها در تست های منحصر به فردی که با هم می پیوندند در بیشتر اوقات غیر واقعی هستند. شکل های تخریب ایجاد شده با تنش های اضافی در سرویس های واقعی محاسبه نمی شوند. بنابراین تست چند تنشی در سیکل های تکراری اعمال می شوند و شرایط سرویس واقعی را شبیه سازی می کنند. سیکل های هوایی هم برای شرایط سرویس اعمال می شوند. تنش ها کاربردهای همزمان ترکیب ولتاژ، تشعشعات UV، رطوبت و آلودگی های درون سرویس را ایجاد می کنند. رطوبت توسط شرجی بودن هوا، مه و یا باران ایجاد می شود.

به طور مثال پایگاه تست پیرسازی طبیعی شامل تست برای 11 و 22 و 33 و 66 و 132 کیلوولت در اتاق کنترل، پایگاه کنترل محیطی، کنترل آلودگی ها و سیستم نشتی جریان می باشد. ضریب آلودگی در ایستگاه تست KIPTS در حدود s/cmμ 2000 است که مقدار بسیار بالایی است. در این محفظه پیرسازی طبیعی عایق در حدود 6 یا 12 ماه کنترل می شود. نتایج تست مستقل از زمان بوده که نشان می دهد نتایج تست از یک سال را می توان با نتایج هرچند سال دیگری مقایسه کرد. تست مقره در محیط شبیه سازی شده توسط دستگاهی شبیه مه نمکی انجام می گردد.

برای دانلود متن کامل کلیک کنید