طراحی تجهیزات و شبیه سازی رفتار مواد

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

طراحی تجهیزات و شبیه سازی رفتار مواد

اين شرکت با دارا بودن تيمی توانمند از متخصصين مواد و مکانيک با مدرک فوق ليسانس و دکتری و سابقه فعاليت صنعتی، توانايی طراحی تجهیزات و شبیه سازی رفتار مواد در شرايط مختلف نيرويی، دمايی و محيطی را دارا می باشند. علاوه بر آن، تمام مراحل طراحی تجهیزات و شبیه سازی رفتار مواد در اين شرکت با کمک نرم افزار های شبيه ساز انجام شده و پس از اطمينان از کارايی قطعات (از نظر استحکام و قرار گيری مناسب) قطعه مورد نظر طراحی و ساخته می شود. نرم افزار های مورد استفاده توسط متخصصين اين شرکت عبارت است از:

  • نرم افزار طراحی Solidworks
  • نرم افزار شبيه ساز حالت جامد و سيال ABAQUS
  • نرم افزار شبيه ساز حالت جامد و سيال ANSYS
  • نرم افزار شبيه ساز COMSOL
  • نرم افزار شبيه ساز تغيير فرم DEFORM
  • نرم افزار شبيه ساز جوش SYSWELD