تجهیزات خوردگی در محیط حاوی ممانعت کننده

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

آشنایی با تجهیزات خوردگی در محیط حاوی ممانعت کننده

به طور معمول، یک ممانعت کننده خوردگی باید به طور موثر یک سیستم خط لوله را که ممکن است در طیف وسیعی از شرایط استفاده شود، حفاظت کند. برای مثال رژیم های مختلف جریان، نسبت آب به نفت، تفاوت در ماهیت سطح خط لوله و غیره بر روی عملکرد ممانعت کننده اثر می گذارد. به همین علت نمیتوان یک تست واحد را ایجاد کرد که شبیه ساز شرایط میدان در آزمایشگاه باشد. به منظور ارزیابی عملکرد یک ممانعت کننده انجام یک سری آزمون های آزمایشگاهی که هر کدام ویژگی مشخصی را برای ممانعت کننده ارزیابی می کنند ضروری است. شرکت دانش بنیان میراب صنعت از شرکت های پیشرو در ساخت تجهیزات بررسی رفتار ممانعت کننده های خوردگی می باشد. تجهیزات اصلی ساخته شده به منظور بررسی رفتار ممانعت کننده های خوردگی در شرکت میراب صنعت به شرح زیر می باشد:

  1. آزمون ویل تست: ویل تست به عنوان یک آزمون غربالگری در مرحله اولیه ارزیابی ممانعت کننده ها در نظر گرفته می شود. این آزمون مطابق با استاندارد NACE 1D182 انجام شده و به عنوان اولین تست در ارزیابی عملکرد ممانعت کننده ها در نظر گرفته می شود.
  2. آزمون قفس چرخان یا Rotating cage: روشی بسیار اقتصادی در بررسی نرخ خوردگی و ارزیابی بازدارنده های خوردگی و آنالیز خوردگی سطحی در جریان های توربولنت می باشد که با کمترین نیاز به نظارت پیوسته اپراتور و تنها باکوپن گذاری در زمان مشخص و با سرعت قابل تنظیم، امکان تعیین نرخ خوردگی را فراهم می کند. از این روش در بررسی عملکرد ممانعت کننده ها در توربولنسی های بالاتر استفاده می شود. این دستگاه مطابق با اساندارد ASTM G184 طراحی و ساخته شده است.
  3. Jet Impingement: تست پاشش جت یک روش جدید برای ارزیابی ممانعت کننده های خوردگی است. این تست نتایج قابل اعتمادی ارائه می دهد و قابل تکرار نیز می باشد. این تست امکان بررسی عملکرد ممانعت کننده با آزمون های الکتروشیمیایی را در جریان های بسیار توربولنت فراهم می کند. این دستگاه مطابق با اساندارد ASTM G208 طراحی و ساخته شده است.
  4. خوردگی بالای خط یا Top of line corrosion: این آزمون روشی بسیار توصیه شده توسط موسسه استاندارد NACE می باشد. این آزمون به منظور بررسی کارایی ممانعت کننده ها در شرایطی طراحی شده است که خوردگی بالای خط TOL رخ می دهد.

محصولات مرتبط با آزمون های آنالیز خوردگی شرکت میراب صنعت در محیط حاوی ممانعت کننده های خوردگی (inhibitor) به شرح زیر می باشد.

آزمون ویل تست

Wheel Test

آزمون قفس چرخان

Rotating Cage

آزمون پاشش جت

Jet Impingement

آزمون خوردگی بالای خط

TOL Corrosion
آزمون های بررسی ممانعت کننده خوردگی
آزمون های بررسی ممانعت کننده خوردگی