تجهیزات و آزمون های بازرسی رنگ و پوشش

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

تجهیزات بازرسی رنگ و پوشش

به منظور بررسی رفتار و کارایی پوشش ها در شرایط بسیار خورنده و محیط های خشن از آزمون های بررسی خواص پوشش ها استفاده می شود. این آزمون ها به شکلی طراحی شده است که عملکرد پوشش را در شرایط کاری بررسی و مقاومت پوشش به فاکتورهای محیطی مانند ضربه یا خراش را مشخص می نمایند. مهمترین تجهیزات بررسی کارایی پوشش ها ساخت شرکت میراب صنعت عبارتند از:

  1. آزمون مقاومت به خراش یا گوج: از این دستگاه به منظور ارزیابی مقاومت به خراش در پوشش های اپوکسی مانند پوشش های اپوکسی پیوند ذوبی (FBE) تک و سه لایه و پوشش های پلیمری استفاده می شود. نمونه پوشش داده شده در این روش درون هولدر دستگاه قرار گرفته و مقاومت به خراش آن توسط عمق فرورفتگی ایجاد شده توسط ایندنتور محاسبه می شود. این دستگاه مطابق با استانداردهای NACE TM0215-15 و CSA Z245.20-14 ساخته شده است.
  2. دستگاه آزمون مقاومت به ضربه: این دستگاه به منظور بررسی مقاومت به ضربه با روش دراپ ویت (drop weight) در پوشش های آلی و پوشش های تک لایه اپوکسی پیوند ذوبی (FBE) مطابق با استاندارد ISO 21809-2 و ASTM D2794 طراحی و ساخته شده است. در این آزمون قطعه یک بلوک مربعی پوشش داده شده است یا از یک لوله پوشش داده شده بریده می شود. سپس قطعه فرو رونده از ارتفاع مشخص شده (یک متر) روی آن رها شده و قبول یا رد پوشش با آزمون هالیدی (خشک یا اسفنج خیس) یا بازرسی چشمی تعیین می گردد.
  3. آزمون ترک-تنشی محیطی  یا Environmental stress-cracking of ethylene plastics به منظور بررسی پایداری پلاستیک های اتیلنی و پوشش ها در محیط حاوی ترک تنشی و محیط خورنده مورد استفاده قرار می گیرد.

  4. آزمون نفوذپذیری یا indentation test به عنوان یک آزمون تسریع شده به منظور بررسی مقاومت پوشش های روی لوله به نفوذ جسم فرو رونده خارجی، در شرایط ثابت دما و نیرو طراحی شده است.

  5. آزمون بررسی خمش پوشش: این آزمون به منظور بررسی مقاومکت به خمش در پوشش های سه لایه در زوایای مختلف طراحی شده است .
  6. اپلیکاتور فیلم: اپلیکاتور اتوماتیک فیلم مطابق با استاندارد ASTM D823 به منظور اعمال یک لایه رنگ به شکل کاملا یکنواخت، با ضخامت مشخص و به شکل کاملا تکرار پذیر و با امکان تنظیم سرعت اعمال رنگ و دما، طراحی و ساخته شده است.
  7. خمش ماندرل و استوانه: به منظور ارزیابی مقاومت به خمش پوشش ها مطابق با استاندارد ASTM D522 و ISO 15119 از این آزمون استفاده می شود.

تجهیزات بازرسی رنگ و پوشش به شکل عمومی به منظور بررسی کارایی، بررسی مقاومت و تعیین محدوده کاری رنگ ها و پوشش ها در محیط آزمایشگاه استفاده می شود.

آزمون نفوذ پذیری

آزمون نفوذ پذیری

آزمون ESCE

آزمون ترک تنشی محیطی ESCE

دستگاه خمش ماندرل مخروطی

Conical Mandrel Bend Tester

دستگاه خمش ماندرل استوانه ای

Cylindrical Mandrel Bend Tester

دستگاه مقاومت به خراش

Gouge Resistance Test

دستگاه اپلیکاتور اتوماتیک اعمال فیلم رنگ

Automatic Film Applicator

حمام ماسه داغ

Hot Sand Bath

دستگاه آزمون مقاومت به ضربه

Resistance Testing of Coatings

آزمون بررسی خمش پوشش

flexibility test