معرفی کوپن هولدر لدر

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

کوپن هولدر لدر

کوپن هولدر لدر دارای 6 مکان قرارگیری کوپن لدر (2 اینچی) بوده و برای لوله های بالاتر از 8 اینچ استفاده می شود. این نوع از هولدر به شکل همزمان هر سه مکان بالای خط (top of line)، میانه خط (middle of line) و پایین خط (bottom of line) را مورد بررسی قرار می دهد. نگهدارنده کوپن دارای یک مهره چپ گرد است که آن را به انتهای سالید پلاگ (solid plug) متصل می کند و همچنین به عنوان نگهدارنده پایه اصلی عمل می کند. این روش ارزیابی خوردگی خط لوله مزایای زیر را دارا می باشد:

  • جهت موازی با جریان
  • سطح بیشتر در معرض محیط خورنده
  • تعداد بیشتر کوپن
  • تنوع مواد کوپن
  • بازرسی آسان تر در جریان های چند فازی
  • ارزیابی مناطق مختلف مقطع لوله با توجه به محل قرارگیری کوپن های خوردگی

کوپن هولدرهای لدر ساخت شرکت میراب صنعت
کوپن هولدر لدر

کوپن هولدر

کاتالوگ مربوط به کوپن هولدر

فایل تاییدیه خریداران کوپن هولدر

کوپن هولدر دیسکی
کوپن هولدر نواری
کوپن هولدر لدر
کوپن خوردگی
سالید پلاگ
منبع تغذیه حفاظت کاتدی
 نوارپیچ دستی لوله
کوپن هولدر دیسکی
کوپن هولدر نواری
کوپن هولدر لدر
کوپن خوردگی
سالید پلاگ
منبع تغذیه حفاظت کاتدی
نوارپیچ دستی لوله
previous arrow
next arrow
کوپن هولدر دیسکی
کوپن هولدر دیسکی
کوپن هولدر نواری
کوپن هولدر نواری
کوپن هولدر لدر
کوپن هولدر لدر
کوپن خوردگی
کوپن خوردگی
سالید پلاگ
سالید پلاگ
منبع تغذیه حفاظت کاتدی
منبع تغذیه حفاظت کاتدی
 نوارپیچ دستی لوله
نوارپیچ دستی لوله
previous arrow
next arrow