دستگاه خمش ماندرل مخروطی

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

دستگاه خمش ماندرل مخروطی

دستگاه خمش ماندرل مخروطی یک روش بسیار اقتصادی در تعیین چسبندگی، الاستیسیته، ترک خوردگی و ازدیاد طول پوشش در حالت اعمال خمش بر روی پوشش های اعمال شده بر روی ورق می باشد.

این دستگاه که مطابق با استاندارد ASTM D522 طراحی و ساخته شده است، امکان تعیین رفتار پوشش ها در محدوده تغییرات قطر ماندرل (3 تا 38 میلیمتر) را در یک آزمون فراهم می کند. دستگاه این آزمون شامل یک ماندرل مخروطی از جنس فولاد ضد زنگ و با سطح سیقلی با قطر ابتدا و انتهای 38 و 3 میلیمتر می باشد که نمونه روی آن به کمک یک بازوی خم کننده خم می شود. در این آزمون می توان از کل طول ماندرل (200 میلیمتر) یا قسمتی از آن برای خم کردن نمونه استفاده کرد. این دستگاه امکان خم کردن ورق های فولادی تا ضخامت 0.8 میلیمتر و تا طول 180 میلیمتر را فراهم می کند. مشخصات فنی دستگاه به شرح زیر می باشد:

 

ASTM D 522-Aاستاندارد کاری
3 – 38 mmمحدوده قطر ماندرل
0.8 * 100 * 180 mmابعاد حداکثری نمونه
350 * 300 * 100 mmابعاد حدودی دستگاه
9 kgوزن حدودی دستگاه
stainless steelجنس ماندرل
stainless steelجنس بازوی خم کننده

اپلیکاتور اتوماتیک فیلم
آزمون خراش ( گوج)
آزمون ضربه
دستگاه آزمون جدایش کاتدی
دستگاه پوشش دهی پلاسمایی پالسی
دستگاه سالت اسپری
اپلیکاتور اتوماتیک فیلم
آزمون خراش ( گوج)
آزمون ضربه
دستگاه آزمون جدایش کاتدی
دستگاه پوشش دهی پلاسمایی پالسی
دستگاه سالت اسپری
previous arrow
next arrow
اپلیکاتور اتوماتیک فیلم
اپلیکاتور اتوماتیک فیلم
آزمون خراش ( گوج)
آزمون خراش ( گوج)
آزمون ضربه
آزمون ضربه
دستگاه آزمون جدایش کاتدی
دستگاه آزمون جدایش کاتدی
دستگاه پوشش دهی پلاسمایی پالسی
دستگاه پوشش دهی پلاسمایی پالسی
دستگاه سالت اسپری
دستگاه سالت اسپری
previous arrow
next arrow