معرفی انواع آزمون های بررسی مقره ها

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

آزمون های بررسی مقره ها

دستگاه پیرسازی سریع مقره الکتریکی
پیرسازی سریع مقره الکتریکی

به طور كلی سه دسته آزمايش بر روی مقره ها انجام می گيرد:
1. Type Test: كه فقط روی سه عدد مقره انجام می گيرد و صرفاً به خاطر بررسی مشخصات الكتريكی يک مقره است كه اساساً به شكل مقره و جنس و ابعاد آن و به طور كلی به طراحی مقره بستگی دارد. اين آزمايش ها را فقط يک بار برای تأييد صحت طراحی مقره ها و مقايسه نتايج حاصل با مقادير تعيين شده توسط استانداردها انجام می دهند. به اين آزمايش ها، آزمايش های تخليه يا آزمايش های جرقه نيز می گويند (Flashover Test).
2. Sample Test (آزمايش های نمونه): اين آزمايش ها بر روی تعدادی از مقره ها كه به صورت كاملاً اتفاقی انتخاب می شوند، انجام می گيرد و به منظور بررسی مشخصات مقره و كيفيت موارد مورد استفاده در آن ها است و در حقيقت معياری برای پذيرش كيفيت مقره های توليدی يک توليد كننده است.
3. Routine Test (آزمايش های معمول): اين آزمايش ها بر روی تک تک مقره های توليد شده در خط توليد انجام می گيرد و به منظور خارج شدن مقره هايی كه احتمالاً در جريان ساختن آن اشكالی به وجود آمده می باشد. بدين طريق مقره های كاملاً معيوب از خط توليد خارج می شوند.

برای دانلود متن کامل کلیک کنید