کاربردهای بازرسی و مشخصات پوشش

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

بازرسی و مشخصات پوشش

آزمون مقاومت به خوردگی پوشش
آزمون مقاومت به خوردگی پوشش

پوشش ها به تنهايی ممکن است جواب کاملی برای کنترل خوردگی نباشند اما زمانی که به طور مناسب به کار برده شوند، بسيار موثر هستند. بيشتر متصديان امر استفاده همزمان پوشش و حفاظت کاتدی را مورد توجه قرار می دهند. پوششی که به درستی انتخاب و اعمال شده است، تقريبا تمام حفاظت لازم روی بيشترين سطح خط لوله ای که بر روی آن اعمال شده است را مهيا می کند. بازده حفاظتی يک خط لوله دارای پوشش بسيار مناسب ولی فاقد سيستم حفاظت کاتدی، بيشتر از 90 درصد است که اعمال حفاظت کاتدی، اين حفاظت را کامل می کند و آن را به 100 درصد می رساند [1،4،5].
بخش پنجم استاندار انجمن مهندسين خوردگی آمريکا (NACE:RP.169-96) در مورد پوشش ها، يک راهنمای جامع در زمينه پوشش های خطوط لوله است و مطالعه ی آن برای درک بهتر اهميت پوشش ها ضروری به نظر می رسد. اين استاندارد مشخصه های مورد انتظار از پوشش ها را به صورت زير ارايه کرده است: [6]

برای دانلود متن کامل کلیک کنید