آشنایی با دلایل خوردگی لوله جدار چاه

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

خوردگی لوله جدار چاه

لوله خورده شده در محیط خاک
لوله خورده شده در محیط خاک

به دليل تخریب لوله های جدار مورد استفاده در چاه های آب و ايجاد اختلال در چاه ها و پر هزينه و مشکل بودن تعويض اين لوله ها، انجام تحقيقاتی در اين زمينه جهت افزايش عمر مفيد لوله های جدار چاه ها و ارائه راهکار های مناسب جهت کاهش سرعت خوردگی و تخریب اين لوله ها در محيط چاه های آب ضروری می باشد. لوله های جدار چاه های آب تحت تأثير عوامل مختلف فيزيكی و شيميايی مثل تركيب شيميايی آب هاي زيرزمينی، گازهای محلول، PH آب،‌ و فعاليت انواع باكتری ها، دچار جرم‌گرفتگی و خوردگی شده كه مشكلات ناشی از اين عوامل عمدتاً به شكل كاهش بازدهی چاه بروز می كند. شناخت اين عوامل و نحوه تأثير هر كدام بر لوله های جدار چاه های آب می تواند تا حد زيادی در كاهش بروز مشكلات حتی جلوگيری از تأثير بيشتر آنها بر چاه های آب و افزايش طول عمق مفيد آنها مؤثر باشد. چاه‌های آب پس از حفر، تجهيز و بهره‌برداری تا مدتی ظرفيت آبدهی اوليه خود را حفظ می كنند. با گذشت زمان بنا به دلايل متعددی آبدهی چاه كاهش می يابد. یکی از دلايل عمده كاهش آبدهی چاه تخریب لوله جدار چاه می باشد. تخریب لوله های جدار چاه آب به دو دسته کلی تقسیم می شود: 1- رسوب مواد محلول آب در شبكه‌های لوله جدار 2- خوردگی لوله جدار و تخریب آن.

برای دانلود متن کامل کلیک کنید