آموزش آزمون سایش و انواع مختلف آن

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

آموزش آزمون سایش و انواع مختلف آن

تصویر میکروسکوپ آزمون سایش
تصویر میکروسکوپ آزمون سایش

سایش به مکانیزمی گفته می شود که در حین آن به دلیل ارتباط دو سطح، ماده از سطح جسم کنده شود. به دلیل آنکه تمام سیستم‌هایی که تحت سایش قرار می گیرند کارایی و عمر مفید خود را تا حدودی از دست می دهند و از سویی امکان تولید ماشین‌های پیچیده تر به دلیل مشکلات سایشی، کم است، کنترل سایش جزو موارد ضروری برای تکنولوژی های پیشرفته و کاراتر آینده است. نرخ سایش بسته به شرایط کاری و جنس مواد درگیر متغیر است. این بدان معنی است که انتخاب مواد و تعیین شرایط کاری کلید اصلی در کنترل نرخ سایش است.

سایش، نتیجه جدا شدن ماده به وسیله میکرو شکست و به شکل جدایش فیزیکی حاصل انحلال و تغییرات شیمیایی و یا حاصل ذوب در سطح تماس است. در یک تقسیم بندی مرسوم چهار دسته بندی برای سایش مطرح است:

  1. سایش چسبان
  2. سایش خراشان
  3. سایش خستگی
  4. سایش خوردگی

به دلیل ایجاد تغییرات در سطح به دلیل اصطکاک، گرما، تولید فیلم شیمیایی و سایش، امکان تغییر در مکانیزم سایش وجود دارد.