آشنایی با خوردگی لوله آبده چاه آب

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

خوردگی لوله آبده چاه آب

لوله آبده و کیسینگ خورده شده
لوله آبده و کیسینگ خورده شده

دیواره چاه (Casing)، پمپ شناوری زیر سطحی (submersible centrifugal pump) و لوله های آبده همیشه در معرض خوردگی ضعیف تا شدید قرار دارند. علی رغم وجود احتمال خوردگی در هر محیط آبی، کیفیت آب، استفاده از فلزات غیر مشابه و افزودنی های شیمیایی نرخ خوردگی را به شدت افزایش می دهند. خوردگی عبارت است از تجزیه شیمیایی فلز. در تجهیزات زیر زمینی دو مکانیزم کلی خوردگی عبارتند از خوردگی گالوانیکی(Galvanic corrosion) و اکسید شدن یکنواخت(Uniform corrosion). خوردگی یکنواخت عبارت است از خورده شدن سطح فلز که معمولا در pH کم رخ می دهد. در فولاد زنگ نزن خوردگی یکنواخت زمانی رخ می دهد که قدرت اسیدی محیط به حدی برسد که لایه غیر فعال سطحی را از بین برده و به سطح برسد. خوردگی گالوانیکی عبارت است از خورده شدن فلز به دلیل اتصال الکتریکی دو فلز غیر هم جنس در یک سیال هادی الکتریسیته(الکترولیت). پتانسیل الکتریکی متفاوت دو فلز باعث هدایت جریان از فلز کمتر نجیب (آند) به فلز پایدارتر (کاتد) می شود. در طی این فرآیند، اتم ها از آند کنده شده و به سمت کاتد با بار مثبت می روند. محیط خاک بدلیل تفاوت در غلظت یون ها، رطوبت، درصد اکسیژن و دما می تواند پیل گالوانیک موضعی ایجاد کند. این پدیده باعث بروز خوردگی گالوانیک در لوله جدار می شود. شدت این خوردگی در صورت وجود نشتی در کابل های انتقال جریان و تولید جریان سرگردان تشدید می شود. همچنین حضور یون های رسانا مانند کلر باعث تسهیل در این خوردگی می شود(شکل 1).

برای دانلود متن کامل کلیک کنید