آشنایی با دلایل خوردگی میکروبیولوژیک

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

خوردگی میکروبیولوژیک

خوردگی میکروبیولوژیک
خوردگی میکروبیولوژیک

در این نوع از خوردگی تعدادی از موجودات تک سلولی مثل باكتری های آهن خوار و باكتری های سولفات خوار بر روی سطح لوله می چسبند، رشد کرده و با تولید رسوب و یا ایجاد خوردگی در روی سطح لوله باعث کاهش آبدهی لوله و تخریب خط انتقال آب می گردند. برای رشد باکتری های آهن یا سولفات خوار حضور چهار فاکتور 1- محیط میزبان (سطح فلز لوله)، 2- عامل رشد (مواد محلول در آب که باعث رشد می گردد)، 3- محیط مرطوب برای رشد (آب) و 4- حضور اکسیژن برای باکتری های هوازی به شکل همزمان الزامی است. اگر هر یک از عوامل بالا مانند رطوبت یا عامل غذایی حذف گردد، رشد باکتری ها متوقف می شود. این رشد در محدوده دمایی خاصی شروع می شود و معمولا با افزایش دما افزایش می یابد. شکل 3 نمونه ای از خوردگی میکروبیولوژیک اتفاق افتاده در لوله را نشان می دهد. در شکل 4، تصویر شماتیک خوردگی بیولوژیک نشان داده شده است. در این شکل باکتری های ایجاد شده در طی فرآیند بیولوژیک با تشکیل یک لایه از باکتری ها (Biofilm) سطح قطعه را پوشانده و باعث تشدید پدیده خوردگی می گردند. باکتری هایی که باعث تولید خوردگی میکروبیولوژیک می گردند در حالت عمومی به دو دسته هوازی و غیر هوازی تقسیم می گردند. باکتری های آهن خوار (Iron Reducing Bacteria) و باکتری های سولفات خوار (Sulfate Reducing Bacteria) از جمله مهمترین باکتری های مضر برای فولاد و لوله های فولادی قلمداد می شوند.

برای دانلود متن کامل کلیک کنید